OPŁATY ZWIĄZANE
Z CZYNNOŚCIAMI NOTARIALNYMI

 • Notariusz z tytułu wykonywanych czynności notarialnych pobiera wynagrodzenie (tzw. taksę notarialną), którego maksymalne stawki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

  Rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej

 • Wynagrodzenie nie obejmuje informacji i wyjaśnień w zakresie zamierzonych bądź dokonywanych czynności notarialnych które udzielane są bezpłatnie.

 • Do pobranego przez notariusza wynagrodzenia doliczany jest dodatkowo podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki, obecnie 23%

 • Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

 • Ponadto w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Notariusz jako płatnik obowiązany jest pobrać od interesantów należne z tytułu dokonywanej czynności podatki, takie jak:

 • Notariusz na rzecz Skarbu Państwa pobiera obligatoryjnie od interesantów opłaty sądowe z tytułu wniosków o wpis do księgi wieczystej, zamieszczanych w aktach notarialnych, które to opłaty następnie przekazuje na rachunek bankowy sądu rejonowego właściwego do prowadzenia księgi wieczystej.

  Ustawa o kosztach sądowych

 • Precyzyjne i pełne wyliczenie wszystkich kosztów konkretnej czynności notarialnej możliwe jest po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dokumentów. Informacje o orientacyjnych kosztach czynności mogą Państwo uzyskać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.