Wymagane dokumenty  i informacje :

Notariusz sporządza  umowy  i dokonuje innych  czynności  w formie aktu notarialnego w oparciu  o przedłożone dokumenty i  informacje uzyskane  od stron.

Poniżej znajdziecie Państwo  zestawienie  informacji  i dokumentów  koniecznych  przy sporządzaniu   typowych czynności prawnych  sporządzanych  w formie aktu notarialnego, które zazwyczaj wystarczają do dokonania tych czynności.

Uwaga:  w szczególnych sytuacjach  lub  z  treści  okazanych dokumentów może wyniknąć  potrzeba przedłożenia dokumentów dodatkowych stąd  dokumenty winny być  złożone  w Kancelarii  z pewnym wyprzedzeniem, by  umożliwić  ich weryfikację .

 Dane osobowe  stron/ uczestników  czynności  notarialnej :
- imię/imiona,
- nazwisko/ –  imiona rodziców,
- stan cywilny,
- seria  i nr dowodu osobistego lub paszportu
- PESEL,
- adres zamieszkania/ zameldowania
- przypadku firm  – nazwa  firmy,  aktualny odpis z KRS lub informacja  z  Centralnej Ewidencji  i Informacji  o działalności gospodarczej, REGON, NIP,

Dokumenty    wymagane do aktu notarialnego :

I.  Przeniesienie własności   nieruchomości  bądź   przeniesienie prawa  użytkowania  wieczystego  gruntu (umowa sprzedaży , darowizny, zamiany itp.)  :

a) aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej (ważny 1 miesiąc od daty wydania)

b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest:

  •  wypis aktu notarialnego  np. : umowy sprzedaży, darowizny, zamiany  (innej)
  •  w przypadku spadku prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  •  inny dokument nabycia np. akt własności ziemi

c) wypis z rejestru gruntów oraz  wypis  z kartoteki u budynków  (jeżeli  nieruchomość  jest zabudowana, a gmina  prowadzi  kartotekę   budynków)  ewentualnie  wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej do celów  prawnych  (gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej lub nieruchomość  nie miała dotychczas założonej księgi wieczystej lub występują różnice  w powierzchni  między  stanem ujawnionym  w księdze  wieczystej  i stanem ujawnionym w  rejestrze gruntów)

d) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o  braku planu/ decyzja o warunkach zabudowy, (obligatoryjnie  przy nieruchomościach o powierzchni  powyżej  5 ha)

e) mapa sytuacyjna do celów prawnych (głównie, gdy następuje podział działki) ewentualnie wraz z ostateczną decyzją zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział działki

g) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (pożądane)

h) zaświadczenie, że w  budynku  mieszkalnym  nikt nie jest  zameldowany ( w przypadku zbycia  domu mieszkalnego – pożądane)

i) w przypadku korzystania z kredytu kupujący winni okazać umowę kredytu oraz oświadczenie/zaświadczenie banku do wniesienia hipoteki do księgi wieczystej

II.Przeniesienie własności    lokalu  stanowiącego   odrębną nieruchomość  (lokalu  z księgą wieczystą, umowa sprzedaży, darowizny, zamieny itp. ) :

a) odpis zwykły z księgi wieczystej  (ważny 1 miesiąc od daty wydania)

b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest:

  • wypis aktu notarialnego  np. : umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, (innej)
  •  w przypadku spadku prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

c) wypis z  rejestru gruntów  i rejestru lokali

d) w przypadku korzystania z kredytu kupujący winni okazać umowę kredytu oraz oświadczenie/zaświadczenie banku do wniesienia hipoteki do księgi wieczystej

e) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (pożądane)

f)  zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (pożądane)

g) zaświadczenie zarządcy budynku/ wspólnoty mieszkaniowej,  że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych

III  Przeniesienie   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu(umowa sprzedaży , darowizny, zamiany itp.):

a) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu i braku  zadłużeń w  opłatach eksploatacyjnych (ważne 2 tygodnie od daty wydania)

b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest :

przydział lub wypis aktu notarialnego :  umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

c) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona (ważny 1 miesiąc od daty wydania)

d)  zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (pożądane),

e) w przypadku korzystania z kredytu kupujący winni okazać umowę kredytu oraz oświadczenie/zaświadczenie banku do wniesienia hipoteki do księgi wieczystej.

IV Testament:

a) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),

b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),

c)  w przypadku zapisów/ zapisów  windykacyjnych dokumenty  pozwalające  określić  przedmiot zapisu

V  Pełnomocnictwo

a) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),

b) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania)

c) wskazanie  czynności,  do których upoważniony  jest  pełnomocnik

VI  Akt Poświadczenia Dziedziczenia:

a) akt zgonu spadkodawcy,

b) testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,

c) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),

d) nr PESEL zmarłego.

VII Umowa Majątkowa Małżeńska (tzw. Intercyza/rozdzielność majątkowa  lub inna):

    • odpis skrócony aktu małżeństwa/data zawarcia  związku  małżeńskiego
  • dane osobowe małżonków

 

Dodatkowe  informacje :

W każdym  przypadku zbycia  lub obciążenia  przedmiotu majątkowego  nabytego  w wyniku :

-  dziedziczenia, zapisu  lub zasiedzenia niezależnie  od  roku w którym nastąpiło nabycie

- nieodpłatnego  zniesienia współwłasności, darowizny, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu , zapisu windykacyjnego jeżeli nabycie nastąpiło po dniu  01 stycznia 2007  roku

konieczne jest przedłożenie  notariuszowi  zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego  potwierdzające  wywiązanie  się z  obowiązku  podatkowego w  podatku od spadków i darowizn.

Wszelkie  postanowienia,  informacje, ustalenia  oraz treści, które ze względu na obowiązujące  przepisy  lub wolę stron winny znaleźć  się  w  sporządzanym dokumencie uzgadniane  są z interesantami  osobiście,  telefonicznie  lub za pośrednictwem  poczty  elektronicznej .